Total 10715

নং নাম রোল নং জিপিএ মোবাইল অভিভাবকের নং টেকনোলজি সেশন শিফট
Liton Mohonto 188183 3.44 01300139289 01302193448 PT 21 22 1st Shift
Liton Mohonto 188183 3.44 01300139289 01302193448 PT 2122 1st Shift
আবু খায়ের শাওন 331945 ৫.০০ ০১৯৪১৬৭২৮২৬ ০১৭৩১৪১৬৭৪৩ MT ২০২৩-২৪ 1st Shift
আবু খায়ের শাওন 331945 ৫.০০ ০১৯৪১৬৭২৮২৬ ০১৭৩১৪১৬৭৪৩ MT 2023-24 1st Shift
Abu Khair Shawon 2470206 5.00 01941672826 01731416743 MT 2023-24 1st Shift
Md Rifat Sarker 606701 5.00 01785741053 01767883639 MT 3 1st Shift
MD Nishad Parvej 675128 3.11 01300170164 01717279590 CT 2 2nd Shift
Joydeb chandro roy 2486153 4.67 01936383785 01701975171 EMT 2023 1st Shift
Md Rifat Ahmmed 2485105 5.0 01924107590 01728572686 CMT 2023-24 1st Shift
১০ Md Rifat Ahmmed 2485105 5.0 01924107590 01728572686 CMT 2023-24 1st Shift
১১ Md.Mehedi Hasan 676689 3.23 01708066559 01751619488 ENT 2021-22 2nd Shift
১২ MD. Mehedi Hasan 676688 3.23 01708066559 01751619488 ENT 2012-22 2nd Shift
১৩ Mahmuda Noorun Tyen 2464411 5.00 01731248503 01715540120 CT 2023-2024 2nd Shift
১৪ মোঃসুরুজ কবির 406402 2.80 01924733018 01736359708 ENT 2019-20 1st Shift
১৫ Md;shohan mia 414613 2.85 01608133537 01812543736 ET 19-20 1st Shift
১৬ MD:AL-MAHMUDUL HASAN 2486119 4.71 01767038363 01762731970 EMT 2023-2024 1st Shift
১৭ Md.Sabetul Islam 406908 3.12 01581771013 01743120940 PT 2019-20 2nd Shift
১৮ Md. Abdur Rashid 221552 5.00 01321693822 01780816073 CT 2023- 24 2nd Shift
১৯ MD. TOUFIQUR RAHMAN REYAD 405631 3.62 01521702903 01719708877 CT 2019-20 1st Shift
২০ মোঃ সিয়াম বাবু 2468134 5.00 01799861935 01736742012 ENT 2020-2021 1st Shift
২১ মোছাঃ খাদিজা খাতুন 2470142 4.75 01925998632 01776829711 MT 2023-24 1st Shift
২২ মো.আল-আমিন 444128 3.08 01571204318 01786713425 EMT 19-20 2nd Shift
২৩ Md. Rafull Hasan 2468427 4.78 01990280367 01789010592 ENT 2021-22 2nd Shift
২৪ Nazmul Islam 2468412 4.78 01799158567 01758096892 ENT 2023-24 2nd Shift
২৫ Md Jakaria 2467216 5 01723958352 01717108250 ET 1 1st Shift
২৬ MD. SAMIUL ISLAM 548136 4.61 01866148500 01866148500 PT 2024 2nd Shift
২৭ MD.Mehedi Hasan Moon 405709 3.00 01735646668 01719945523 CT 2019-2020 2nd Shift
২৮ UMME HABIBA 2464101 5.00 01732116990 01732116990 CT 2023-2024 1st Shift
২৯ MD.AL JUBAYER RABBI HASAN 506641 pass 01717552495 01719989403 ENT 20-21 1st Shift
৩০ Mujahid Hossain 2464314 5.00 01841406318 01741061619 CT 2023-24 2nd Shift
৩১ Mujahid Hossain 2464314 5.00 01841406318 01741061619 CT 2023-24 2nd Shift
৩২ MD Anam Al Rony 748111 3.60 01322688459 01750383312 PT 22-23 2nd Shift
৩৩ MD Anam Al Rony 748111 3.60 01322688459 01750383312 PT 2022-23 2nd Shift
৩৪ MD. ASHRAFUL ALAM 708160 3.83 01723044115 01303565276 PT 2022-2023 2nd Shift
৩৫ মোঃ তাছিম ইসলাম 707514 Repat 01817438776 01817438776 ET 2 1st Shift
৩৬ MD AL- AMIN 734265 3.45 01704618988 01785053856 PT 2022-23 2nd Shift
৩৭ Md. Abdur Rashid 2464354 5.00 01321693822 01780816073 CT 2023-2024 2nd Shift
৩৮ Most. Mujtanibah Sultana Ilma 2464418 5.00 01580783826 01729913838 CT 2023 2nd Shift
৩৯ মো:আল-আমিন 734265 ৩.৪৫ ০১৭০৪৬১৮৯৮৮ ০১৭৮৫০৫৩৮৫৬ PT 2022-23 2nd Shift
৪০ মো:আল-আমিন 734265 ৩.৪৫ ০১৭০৪৬১৮৯৮৮ ০১৭৮৫০৫৩৮৫৬ PT 2022-23 2nd Shift
৪১ Md:Shamim babu 506198 3.54 01832529611 01774733800 ENT 20-21 2nd Shift
৪২ Most. Mahmuda Sumaiya 204583 4.83 01332049421 01796759439 CMT 2023-2024 2nd Shift
৪৩ Md. Robiusany 706908 3.03 01717194075 01717194075 CT 22-23 1st Shift
৪৪ Ariful 401597 2.96 01794256017 01783233677 PT 2019-20 2nd Shift
৪৫ MD. Abu Azim 2485101 5.00 01609067337 01825956692 CMT 2023-24 1st Shift
৪৬ Md :Mashrafi Hasan Shuvo 2470306 5:00 01735683914 01773892753 MT 2023-2024 2nd Shift
৪৭ MD. ABU AZIM 5.00 01609067337 01825956692 CMT 2006-12 1st Shift
৪৮ Md.Murad Mia N/A 01751471572 017615649723 ENT 1 2nd Shift
৪৯ MD AL IMRAN HOSSEN NAYEEM 2470120 5.00 01708027553 01727317149 MT 2023-2024 1st Shift
৫০ Md. Abdul Karim 412834 4.78 01721486177 01721486177 PT 2023-2024 2nd Shift
৫১ মো:মাহফুজার রহমান মাসুম 472561 2.65 01309437525 01737389899 EMT 2019-20 2nd Shift
৫২ মো:মাহফুজার রহমান মাসুম 472561 2.65 01309437525 01737389899 EMT 2019-20 2nd Shift
৫৩ Most Jannatun Fardous Jannat 2464231 5.00 01650279851 CT 23-24 1st Shift
৫৪ Most Jannatun Fardous Jannat 2464231 5.00 01650279851 CT 23-24 1st Shift
৫৫ Most Jannatun Fardous Jannat 2464231 5.00 01650279851 CT 2023-24 1st Shift
৫৬ Md.Jahid Hasan Mondol 200269 5 01753005457 01717551613 CMT 2020-2021 1st Shift
৫৭ md jahid hasan mondol 200269 5 01753005457 01717551613 CMT 2022 1st Shift
৫৮ Mitu Akter 2885222 5.00 01317097526 01740516481 CMT 2023-2024 1st Shift
৫৯ মোঃ আশিকুর রহমান 505853 3.12 01794817626 01586361746 CMT 2020-2021 2nd Shift
৬০ Atique sazzad 106480 3.78 01723841792 01814558717 EMT 2018-19 1st Shift
৬১ োঃ আশিকুর রহমান 505853 3.12 01586361746 01794817626 CMT 2023 2nd Shift
৬২ মো: কাওসার আহমেদ 768833 3.68 01817887256 01752308470 MT 20022-23 2nd Shift
৬৩ md kawsar ahmed 768833 3.68 01752308470 01817887256 MT 20022-23 2nd Shift
৬৪ মো: কাওসার আহমেদ 768833 3.68 01752308470 01817887256 MT 20022-23 2nd Shift
৬৫ মো: কাওসার আহমেদ 768833 3.68 01752308470 01817887256 MT 20022-23 2nd Shift
৬৬ md kawsar ahmed 768833 3.68 01752308470 01817887256 MT 20022-23 2nd Shift
৬৭ মোছাঃ ইশরাত জাহান 606276 2.79 01750047443 01810391983 ET 2021-22 2nd Shift
৬৮ মোছাঃ ইশরাত জাহান 606276 2.79 01750047443 01810391983 ET 2021-22 2nd Shift
৬৯ খন্দকার সাইমুল ইসলাম 2485219 ০১৭৯২৬৫৬০৬৫ ০১৭৩৭৬৪৯৭৬৭ CMT 2023-2024 1st Shift
৭০ MD MUSTAKIN 109077 4.89 01928157599 01751230148 EMT 2023-2024 1st Shift
৭১ MD:Sadikul Islam Shakib 2471233 4.78 01854630552 01771601768 PT 2022-2023 1st Shift
৭২ Md.Atikur Rahman 490905 2.90 01581841538 01304671242 EMT 19-20 2nd Shift
৭৩ Mahmuda Noorun Teyin 2464411 5 01731248503 01715540120 CT 2023-2024 2nd Shift
৭৪ bbbbb 9970 3.32 01916447524 01916447524 CMT 1111 1st Shift
৭৫ বিকে রায় ৭৪৩২১৩ ৩.৫৫ ০১৭৬৪৭৬১০৭৯ ০১৫৬৮৮৮৯৯৫৭ MT ২০২২ -২০২৩ 1st Shift
৭৬ বিকে রায় ৭৪৩২১৩ ৩.৫৫ ০১৭৬৪৭৬১০৭৯ ০১৫৬৮৮৮৯৯৫৭ MT 1st Shift
৭৭ MD: NAYMUR HASAN NAYON 507206 3.80 01823176207 01713938450 MT 2020-21 2nd Shift
৭৮ Md.Asadullah Al Galib 406330 2.48 01740266049 01714626198 ENT 2019-20 1st Shift
৭৯ 1502042088 406724 3.46 01319771152 01723468725 MT 2019-20 2nd Shift
৮০ Md.Kaium 507290 2.72 01518938255 01750212424 PT 20-21 2nd Shift
৮১ Naymur Hasan nayon 507206 3.80 01823176207 01919314958 MT 2020-21 2nd Shift
৮২ Pranto kumer ray 506963 3.71 01798943493 01798943493 MT 2020-21 1st Shift
৮৩ Md. Kowshik Hasan Kanon 2485440 5.00 01616746040 01670681062 CMT 2024-2028 2nd Shift
৮৪ SYED RAIYAN IYASIR SAMIN 718252 3.13 01773998765 01753-236155 ENT 2022-2022 2nd Shift
৮৫ Md Nasirul Islam 708281 3.55 01742727646 01721192640 CMT 2022-23 1st Shift
৮৬ Md Nasirul Islam 708281 3.55 01742727646 01742727646 CMT 2 1st Shift
৮৭ Md Omor faruk 507118 2.93 01873587943 01873587943 MT 2020-21 2nd Shift
৮৮ MD. Robiusany 706908 3.03 01704859596 01717194075 CT 22-23 1st Shift
৮৯ MD. Robiusany 706908 3.03 01704859596 01717194075 CT 22-23 1st Shift
৯০ RIFAT HOSSAIN 409058 3.24 01727670287 01798443491 CMT 2019-20 1st Shift
৯১ MD MIZBAHUR RAHMAN 707868 CGPA-3.88 01522100643 01717361632 MT 2022-23 2nd Shift
৯২ Shamim 343187 4 01776836603 01776836603 ET 3 2nd Shift
৯৩ Md.Samiul Islam 707347 3.60 01751388814 01521730969 ET 2022-23 2nd Shift
৯৪ Jahid Hasan 606853 2.89 01717456304 01755367736 MT 2122 2nd Shift
৯৫ MD.Abid Hassan 2464408 GPA 5 01301942849 01730193193 CT 2023-2024 2nd Shift
৯৬ Md.Abid Hassan 2464408 Gpa 01301942849 01730193193 CT 2023-2024 2nd Shift
৯৭ Md. Kowshik Hasan Kanon 2485440 5.00 01616746040 01670681062 CMT 2023-2024 2nd Shift
৯৮ Mahmuda Noorun Tyen 2464411 5.00 01731248503 01715540120 CT 2023-2024 2nd Shift
৯৯ Mahmuda Noorun Tyen 2464411 5 01731248503 01715540120 CT 2023-24 2nd Shift
১০০ MD.Minhajul Islam 313316 GPA 5 01737935659 01581760297 MT 2023-2024 2nd Shift
১০১ Moshiur Rahman 310862 5.00 01717539863 01737303573 MT 2024-2028 1st Shift
১০২ Dipto das 2470332 5.00 01873437198 01731282142 MT 2023-24 2nd Shift
১০৩ MD: SHAMIM 266195 GPA=5.00 01829884126 01581095909 CT 2021-2022 1st Shift
১০৪ Md Raju Hossen 506903 3.35 01980096924 01916238400 MT 2020-21 1st Shift
১০৫ Mahafuza Akter Rima 506370 2.83 01874426717 01977609651 ET 2020-21 1st Shift
১০৬ Mahafuza Akter Rima 506370 2.86 01874426717 01977609651 ET 2020-21 1st Shift
১০৭ Mahafuza Akter Rima 506370 2.86 01874426717 01977609651 ET 2020-21 1st Shift
১০৮ Md :Mahamudul Haque 286197 5 01773272065 01776113482 CMT 2023 2nd Shift
১০৯ MD.Shakib Hosen 231036 4.00 01785354344 01786760204 CMT 2021-2022 1st Shift
১১০ Nahanur alam nayeem 506304 2.89 01719244518 01734005718 ET 20-21 1st Shift
১১১ Nahanur alam nayeem 506304 2.89 01719244518 01734005718 ET 20-21 1st Shift
১১২ MD. IKHTEAR AHMED 605887 3.93 01703321686 01741190360 CT 2021-22 1st Shift
১১৩ Abdullah al naim 228565 GPA 4.46 01729484158 01767024202 ET Example 2023 1st Shift
১১৪ MD Asraful Islam 266356 3.39 01307027051 01739308419 CMT 2023 1st Shift
১১৫ MD Asraful Islam 266356 3.39 01307027051 01739308419 CMT 2023 1st Shift
১১৬ Md.Atikur Rahman 490905 3.15 01581841538 01304671242 EMT 19-20 2nd Shift
১১৭ MD. Barat Ali 506082 3.27 01893117400 01930900854 CMT 2020-21 2nd Shift
১১৮ Md Masud Rana 405229 3.04 01325701860 01776829080 ET 2019-20 2nd Shift
১১৯ Md Talqen Uddin 304705 3.58 01745913564 01723625532 CT 2016 1st Shift
১২০ Md.Ruhul Amin 505574 2.50 01725250443 01954865097 CT 2020-21 1st Shift
১২১ Md.Ruhul Amin 505574 2.50 01725250443 01954865097 CT 2020-21 1st Shift
১২২ Md. Ruhul Amin 505574 2.50 01725250443 01954865097 CT 2020-21 1st Shift
১২৩ Md Rahamotullah 490875 3.00 01766975430 01760931024 ENT 2019-2020 2nd Shift
১২৪ MD Kaocheruzzaman 607616 3.78 01717118592 01740282191 EMT 2021-22 2nd Shift
১২৫ Mahin hassan maphi 606930 3.00 01928553937 01716360689 MT 2021-23 2nd Shift
১২৬ Md Atiful Haque 506120 3.10 01928553937 01716360689 CMT 2020-21 2nd Shift
১২৭ Md Meherul islam 507663 2.73 01318171758 01759053647 EMT 2020-2021 1st Shift
১২৮ Mohiwooddin Nayeem 506858 3.05 01873939850 01792761326 ENT 20-21 2nd Shift
১২৯ Mohiwooddin Nayeem 506858 3.05 01873939850 01792761326 ENT 20-21 2nd Shift
১৩০ Mohiwooddin Nayeem 506848 3.05 01873939850 01792761326 ENT 20-21 2nd Shift
১৩১ Md. Nazmul Hasan Nur 406337 2.70 01890574643 01730199225 ENT 19-20 1st Shift
১৩২ Md Tuhin islam 419578 5.00 01749925457 01726067743 MT 2022-2023 2nd Shift
১৩৩ MD.Sakib Taky 108640 3.29 01722316929 01722773043 CMT 2018-19 2nd Shift
১৩৪ Md nahid hasan 406442 2.89 01770824431 01739947854 ENT 2019-20 2nd Shift
১৩৫ Md: Rajowan Ahmed 188175 H.s.c. 4.42 01571247114 01762617382 ENT 2021-22 2nd Shift
১৩৬ Md: Rajowan Ahmed 188175 H.s.c. 4.42 01571247114 01762617382 ENT 2021-22 2nd Shift
১৩৭ Md: Rajowan Ahmed 188175 H.s.c. 4.42 01571247114 01762617382 ENT 2021-22 2nd Shift
১৩৮ Md Ariful Islam 4.98 01744729731 01516581222 ET 2022-23 1st Shift
১৩৯ MD Nahid Hasan 406442 2.89 01770824431 01739947854 ENT 2019-20 2nd Shift
১৪০ Nur Mohammad 902465 Pass 01317572422 01786263329 CT 2017-18 1st Shift
১৪১ nur Mohammad 902465 Pass 01317572422 01786263329 CT 2016-17 1st Shift
১৪২ MD Riad Ahamed Shah 511591 3.22 01792816809 01723411109 ENT 20-21 2nd Shift
১৪৩ MD Riad Ahamed Shah 511591 3.22 01792816809 01723411109 ENT 20-21 2nd Shift
১৪৪ Md.Neshat Babu 105961 3.59 01719330549 01734373060 ENT 18-19 1st Shift
১৪৫ Pijush Kumar Roy 105917 3.00 01830019294 01743067028 ET 2018-19 2nd Shift
১৪৬ Pijush Kumar Roy 105917 3.00 01830019294 01743067028 ET 2018-19 2nd Shift
১৪৭ Pijush Kumar Roy 105917 3.00 01830019294 01743067028 ET 2018-19 2nd Shift
১৪৮ Pijush Kumar Roy 105917 3.00 01830019294 01743067028 ET 2018-19 2nd Shift
১৪৯ Pijush Kumar Roy 105917 3.00 01830019294 01743067028 ET 2018-19 2nd Shift
১৫০ HRIDOY NUR ISLAM 606050 Referd 01774201533 01735883395 CT 2021-2022 2nd Shift
১৫১ Hridoy Nur Islam 606050 Referd 01774201533 01735883395 CT 2021-2022 2nd Shift
১৫২ Md Mahfujur 506486 3.82 01760593599 01761049713 ET 2020-2021 2nd Shift
১৫৩ Md Mahfujur 506486 3.82 01760593599 01761049713 ET 2020-2021 2nd Shift
১৫৪ Antor Chandro Barman 400071 3.36 01759675708 01706852657 ET 2019-20 1st Shift
১৫৫ Sahidul Islam 553987 2.86 01647798209 01881924836 ENT 2020-21 2nd Shift
১৫৬ মোঃ শাহরিয়ার বিন মজিদ 607627 2.67 01864289812 01751945540 EMT 2nd 2nd Shift
১৫৭ MD. MASUM BULLAH 507372 3.58 01893175543 01721460688 PT 2020-21 1st Shift
১৫৮ Al-amin 458816 4.40 01750124111 01794908516 PT 2021-2022 1st Shift
১৫৯ MD Daian kadir 506067 3.39 01982906448 01786991788 CMT 2020-2021 2nd Shift
১৬০ মোঃ আমিনুর ইসলাম 406658 2.62 01740482563 01783244499 MT 2019-20 2nd Shift
১৬১ Md Mofarok Hossain Muhit 2386164 4.64 01797602334 01994608513 EMT 20023 1st Shift
১৬২ MD. MEHEDI HASAN 409639 3.44 01870383662 01601332458 ENT 2019-20 2nd Shift
১৬৩ Md Asaduzzaman 554296 3.56 01619272718 01785397460 EMT 2020-21 1st Shift
১৬৪ MD:ZAKIRUL ISLAM 406227 3.12 01873599727 01980765193 ET 2019 -20 2nd Shift
১৬৫ Nasrin khatun 108508 3.56 01799650177 01799650177 CMT 2018-19 1st Shift
১৬৬ Md Shah Abu Rahad Ragib 183315 3.65 01924050573 01884703275 CMT 2018-19 1st Shift
১৬৭ Pranto kumar ray 506963 3.67 01798933183 01798943493 MT 2020-21 1st Shift
১৬৮ MD. RAFIUL ISLAM 490838 3.45 01748730868 01722897983 ENT 2019-20 2nd Shift
১৬৯ Akmadul Hasan 185885 2.75 01737073782 01737073782 ENT 2020-21 2nd Shift
১৭০ মোছাঃ শারমিন আক্তার সুমি 606641 2.91 01306794439 01767134027 ENT 2021-2022 2nd Shift
১৭১ MD :SOMRAT MIA 641227 3.00 01701797229 01894368033 ENT 2021-2022 2nd Shift
১৭২ MD :SOMRAT MIA 641227 3.00 01701797229 01894368033 ENT 2021-2022 2nd Shift
১৭৩ Md. Tanbir Hasan 607578 3.06 01956691178 01710416602 EMT 21-22 1st Shift
১৭৪ MD. RAYHAN ISLAM 542557 3.28 01737692940 01792745506 CT 2020-21 2nd Shift
১৭৫ MD PAYEL ISLAM 606205 3.32 01788012029 01750166016 ET 2021-22 1st Shift
১৭৬ মোঃ আসিফ ইমরান সিহাব 458900 4.60 01796780133 01719461285 CT 2021-2022 1st Shift
১৭৭ মোঃ শাহরিয়ার ইসলাম 607384 3.85 01313396309 01712694261 CMT 2021-22 1st Shift
১৭৮ Md. Shafayet Hossen 405881 3.74 01707019394 01723505975 CMT 2019-2020 1st Shift
১৭৯ Mst Bilkis Begum Boishakhi 505877 4.00 01774473794 01761175890 CMT 2020-21 1st Shift
১৮০ মো: আরোশিল মিয়া 406181 3.91 01518954768 01740338848 ET 2019-20 1st Shift
১৮১ ISTIAK PARVES 405809 2.88 01303516305 01613959464 CT 2019-20 2nd Shift
১৮২ মো শরিফ মিয়া 507337 3.14 01892195477 01788175319 PT 2020-21 1st Shift
১৮৩ Fhhvc 802722 3.31 01737890097 017834789 MT 14-15 2nd Shift
১৮৪ Nazmul Hossain 2386320 4.93 01728043712 01713748470 EMT 2022-2023 2nd Shift
১৮৫ PRODIP KUMAR 2367316 5.00 01767234712 01754783945 ET 2022-23 2nd Shift
১৮৬ PRODIP KUMAR 2367316 N/A 01767234712 01754783945 ET 2022-23 2nd Shift
১৮৭ MD. NISHAD 2371410 4.93 01824340954 01824340954 PT 2022-2023 2nd Shift
১৮৮ MD. EHSANUL HAQUE LAYON 2367403 5.00 01572950533 01788769038 ET 2022-23 2nd Shift
১৮৯ NIROB ISLAM 2364442 5.00 01780928133 01712719173 CT 2022-2023 2nd Shift
১৯০ MD. SHOHAIBUR RAHMAN SHIHAB 2367404 5.00 01889414069 01788052986 ET 2022-23 2nd Shift
১৯১ মোঃ মোস্তাকিম চৌধুরী 2364111 5.00 01770869693 01770869693 CT 2022-2023 1st Shift
১৯২ মোঃ আসলাম মিয়া 2364154 4.61 01518976086 01751460394 CT 2023 1st Shift
১৯৩ শাহেদ শাহরিয়ার রূপপুর 4688533 ৫.০০ ০১৭৮৯৭৩৩৩ ৫৭৮৪৩৩৭৮৯৮২ ET ২০২২-২৩ 2nd Shift
১৯৪ Md RAKIBUL ISlAM 2371319 5.00 01619856359 01733826391 PT 2023 2nd Shift
১৯৫ khaled hasan toha 2385454 4.78 01755309950 01728164490 CMT 2022-23 2nd Shift
১৯৬ HAFIJA AKTER 2385430 5.00 01614480741 01840889965 CMT 2022-23 2nd Shift
১৯৭ Md.Mahfujur Rahman 506486 3.93 01760593599 01761049713 ET 2020-2021 2nd Shift
১৯৮ TASNIM ISRAT LUPA 2385242 5 01879230588 01893255962 CMT 2022-2023 1st Shift
১৯৯ MOST VABNA AFROJ 2364234 5 01307337775 01795605403 CT 2022-2023 1st Shift
২০০ TASNIM ISRAT LUPA 2385242 5 01879230588 01893255962 CT 2023-2023 1st Shift
২০১ MD. ASHRAFUL ALAM 2371308 4.89 01723044115 01303565276 PT 2022-2023 2nd Shift
২০২ MD. ASHRAFUL ALAM 2371308 4.89 01723044115 01303565276 PT 2022-2023 2nd Shift
২০৩ Sawfat Hossen Asif 2358235 GPA5 01836070586 01798920955 CMT 2022-23 1st Shift
২০৪ মো রমজান আলী 2385314 5.00 01748808473 01740920828 CMT 2022-23 2nd Shift
২০৫ আল মাহামুদ ইসলাম 2370136 5.00 01791726354 01785313261 MT 2022-2023 1st Shift
২০৬ মোঃ মাহমুদ ফেরদৌস 2367103 5.00 01970918710 01710918710 ET 2022-2023 1st Shift
২০৭ MD. SALAUDDIN JAKARIYA 2370325 5.00 01780939950 01515697983 MT 2022-23 2nd Shift
২০৮ MD. TOUFIKUR RAHMAN 2367148 5.00 01890946398 01308190820 ET 2022-23 1st Shift
২০৯ MD. MONJURUL ISLAM 2368452 4.93 01780790406 01780790406 ENT 2022 2nd Shift
২১০ সজিব রায় বাধন 2368323 5.00 01973291163 01740302072 ENT 2022-2023 2nd Shift
২১১ মোঃ নুরনবী ইসলাম 2371242 5.00 01889647921 01866124784 PT 2020-2023 1st Shift
২১২ Md. Sohag Mia 2364448 5.00 01310194825 01704264318 CT 2023 2nd Shift
২১৩ MD RAKIB ISLAM 2385435 5.00 01307338669 01761585688 CMT 2022-23 2nd Shift
২১৪ MD. ERFAN SADIK 2364307 5.00 01910831707 01722721272 CT 2022-23 2nd Shift
২১৫ Most. Arpita Akter 2385223 5.00 01774120615 01893861240 CMT 2022-23 1st Shift
২১৬ Md.Rayhan Kabir 2368355 4.56 01518993691 01713636637 ENT 2023 2nd Shift
২১৭ Md. Atik Hasan Utsho 2370444 5.00 01305156917 01742737273 MT 1st 2nd Shift
২১৮ MD. ARAFAT HOSSAIN 2370247 5.00 01303629470 01744609529 MT 2022-2023 1st Shift
২১৯ মোঃ রাকিবুল ইসলাম 2371319 5.00 01619856359 01733826391 PT 2022 2nd Shift
২২০ মোঃ রাকিবুল ইসলাম 2371319 5.00 01619856359 01733826391 PT 2022 2nd Shift
২২১ শ্রাবন রায় 2367126 5.00 01751479782 01724323611 ET 2022-2023 1st Shift
২২২ অনামিকা রানী 2385249 5.00 01735894306 01735894306 CMT 2022-23 1st Shift
২২৩ অনামিকা রানী 551057 5.00 01735894306 01735894306 CMT 2022-23 1st Shift
২২৪ মোঃ জোবায়ের হোসেন জনি 2367444 ৫.০০ ০১৬১৪৪৮৫৬১৭ ০১৭৩৫৪০০১০৯ ET 2022-23 2nd Shift
২২৫ MOST. QURRATUL JANNAT JEMI 2385243 5.00 01770975001 01725121582 CMT 2022-2023 1st Shift
২২৬ মোঃ নাহিদ হাসান 2385244 ৫.০০ ০১৭২৭৩৫১৩৪৮ ০১৭০৬৯০৪২৭২ CMT 2022-23 1st Shift
২২৭ Md Shahadat Hosen Imran 2367136 5 01328603236 01771386300 ET 2022-23 1st Shift
২২৮ Md Shahadat Hosen Imran 2367136 5 01328603236 01771386300 ET 2022-23 1st Shift
২২৯ মোঃ মিল্লাত বাবু 2367445 ৫.০০ ০১৮৬২৮৬৫৬০৯ ০১৭৯৬৭৮৭৪২০ ET 2022-23 2nd Shift
২৩০ Mst. Soniya Akter 2364435 5.00 01790557854 01746497645 CT 2022-23 2nd Shift
২৩১ মো রমজান আলী 2385314 5.00 01748808473 01740920828 CMT 2022-23 2nd Shift
২৩২ মোঃ সাকিব হাসান 2364103 5.00 01751845821 01859065440 CT 2022-2023 1st Shift
২৩৩ MD SHAKIL AHMED 2370251 4.82 01740455779 01817888172 MT 2022-2023 1st Shift
২৩৪ MD. ABDULLAH AL MAMUN 2370210 5.00 01861789461 01773850202 MT 2022-23 1st Shift
২৩৫ MD Nasirul Islam 2364214 5.00 01317659639 01670650827 CT 2022-2023 1st Shift
২৩৬ মো মোস্তাকিম ইসলাম 2367154 4.83 01738714664 01772660640 ET 2022-23 1st Shift
২৩৭ MD RIYAD AL HASAN 2364239 GPA:5.00 01823209844 01796967916 CT 2023 1st Shift
২৩৮ মোঃ লাবু মিয়া 2368333 5.00 01604610850 01830612779 ENT 2022-23 2nd Shift
২৩৯ Noor Mohammad Kabir 2385157 4.61 01303240858 01735510182 CMT 2022-23 1st Shift
২৪০ মোঃ আফাত ইসলাম 2371114 5.00 01885891077 01721948865 PT 2022-2023 1st Shift
২৪১ Md.Merajul Islam Midul 2386154 1st semister 01797626993 01773232776 EMT 2022-23 1st Shift
২৪২ মোঃ রাকিবুল ইসরাম 2371319 5.00 01619856359 01733826391 PT FIRST 2nd Shift
২৪৩ মোঃ রাকিবুল ইসলাম 2371319 5.00 01619856359 01733826391 PT FIRST 2nd Shift
২৪৪ MD. FAHIM HOSSEN 2386210 5.00 01706633423 01319177883 EMT 2022-23 2nd Shift
২৪৫ Ashadul 2367153 5.00 01996722810 01924416865 MT 2022/23 1st Shift
২৪৬ MD. ABDUR RAHMAN 2364334 5.00 01611284057 01611284057 CT 2022-2023 2nd Shift
২৪৭ মোঃ কিরন মিয়া 2371457 4.67 01602455355 01746966477 PT 2022-23 2nd Shift
২৪৮ আরফিন আক্তার রিচি 2370216 5.00 01728824533 01747545698 MT 2022-23 1st Shift
২৪৯ অনপায়ী খন্দকার রুহি 2364428 5.00 01955446577 01731501566 CT 2022-23 2nd Shift
২৫০ মোকমাইন্না আক্তার 2386209 4.93 01759220415 01721460971 EMT 2022-23 2nd Shift
slot gacorslot gacorMurah4dtotoHoras88omo777suara805bandar togelSlot PulsaSlot DanaSpbohttps://nowskor.com/https://womenintheworld.net/Slot88https://rubiesandradishes.org/https://organicnewsroom.org/https://viranteseo.org/https://cloudspectator.org/https://vaingloryforum.com/https://www.americangathering.org/Rumah Pejuang Kanker Ambuhttps://outsidefound.org/https://wetpaintart.org/cwhonorsSlot GacorJudi BolaDemo SlotDemo SlotSlot GacorSlot GacorJudi BolaJudi Bolaomo77omo77omo777omo777UnogoalSPBOATLASBET88CUANWIN138MACANASIA88https://direct.lc.chat/14614518/https://secure.livechatinc.com/licence/14614518/v2/open_chat.cgihttps://direct.lc.chat/15014550/https://secure.livechatinc.com/licence/15014550/v2/open_chat.cgihttps://direct.lc.chat/15314022/https://secure.livechatinc.com/licence/15314022/v2/open_chat.cgihttps://ibrapchs.net/https://atox.in/https://cpp.trenggalekkab.go.id/files/sbo/https://humas.konaweutarakab.go.id/libraries/maxwin/
https://akun-pro-hongkong.kesehatan.tapselkab.go.id/https://akun-pro-kamboja.kesehatan.tapselkab.go.id/https://akun-pro-malaysia.kesehatan.tapselkab.go.id/https://akun-pro-myanmar.kesehatan.tapselkab.go.id/https://akun-pro-rusia.kesehatan.tapselkab.go.id/https://akun-pro-singapore.kesehatan.tapselkab.go.id/https://akun-pro-thailand.kesehatan.tapselkab.go.id/https://akun-pro-jepang.kesehatan.tapselkab.go.id/https://akun-pro-taiwan.kesehatan.tapselkab.go.id/https://akun-pro-vietnam.kesehatan.tapselkab.go.id/http://slot-25k.repo-fikom.moestopo.ac.id/http://slot-bonus.repo-fikom.moestopo.ac.id/http://slot-dana.repo-fikom.moestopo.ac.id/http://slot-demo.repo-fikom.moestopo.ac.id/http://slot-garansi-kekalahan.repo-fikom.moestopo.ac.id/http://slot-hoki.repo-fikom.moestopo.ac.id/http://slot-maxwin.repo-fikom.moestopo.ac.id/http://slot-pulsa.repo-fikom.moestopo.ac.id/http://slot-receh.repo-fikom.moestopo.ac.id/http://slot-10k.repo-fikom.moestopo.ac.id/https://agen88.amikmahaputra.ac.id/https://bandar-togel.amikmahaputra.ac.id/https://bocoran-admin-bagus.amikmahaputra.ac.id/https://bocoran-admin-dika.amikmahaputra.ac.id/https://bocoran-admin-jarwo.amikmahaputra.ac.id/https://bocoran-admin-riki.amikmahaputra.ac.id/https://demo-pg.amikmahaputra.ac.id/https://idn-poker.amikmahaputra.ac.id/https://joker123.amikmahaputra.ac.id/https://judi-bola.amikmahaputra.ac.id/
https://slot-receh.journal.poltekanika.ac.id/products/slot-receh/https://slot-pulsa.journal.poltekanika.ac.id/products/slot-depo-pulsa/https://slot-maxwin.journal.poltekanika.ac.id/products/slot-maxwin/https://slot-hoki.journal.poltekanika.ac.id/products/slot-hoki/https://slot-garansi-kekalahan.journal.poltekanika.ac.id/products/slot-garansi-kekalahan/https://slot-depo-25k.journal.poltekanika.ac.id/products/slot-25k/https://slot-depo-10k.journal.poltekanika.ac.id/products/slot-10k/https://slot-demo.journal.poltekanika.ac.id/products/slot-demo/https://slot-dana.journal.poltekanika.ac.id/products/slot-depo-dana/https://slot-bonus.journal.poltekanika.ac.id/products/bonus-new-member/
https://www.angkolabarat.tapselkab.go.id/products/slot-zeus/https://www.angkolabarat.tapselkab.go.id/products/slot-10k/https://www.angkolabarat.tapselkab.go.id/products/slot-25k/https://www.angkolabarat.tapselkab.go.id/products/slot-garansi-kekalahan/https://www.angkolabarat.tapselkab.go.id/products/slot-hoki/https://www.angkolabarat.tapselkab.go.id/products/slot-maxwin/https://www.angkolabarat.tapselkab.go.id/products/slot-pulsa/https://www.angkolabarat.tapselkab.go.id/products/slot-receh/https://www.angkolabarat.tapselkab.go.id/products/slot-toto/https://www.angkolabarat.tapselkab.go.id/products/slot-demo/>
https://www.jurnal.poltekanika.ac.id/products/asia4d/https://www.jurnal.poltekanika.ac.id/products/bet88/https://www.jurnal.poltekanika.ac.id/products/idn-slot/https://www.jurnal.poltekanika.ac.id/products/mpo-slot/https://www.jurnal.poltekanika.ac.id/products/nexus-slot/https://www.jurnal.poltekanika.ac.id/products/pay4d/https://www.jurnal.poltekanika.ac.id/products/sbobet88/https://www.jurnal.poltekanika.ac.id/products/slot77/https://www.jurnal.poltekanika.ac.id/products/slot88/https://www.jurnal.poltekanika.ac.id/products/sv388/
https://slot-bonus.pn-subang.go.id/products/bonus-new-member/https://slot-dana.pn-subang.go.id/products/slot-dana/https://slot-demo.pn-subang.go.id/products/slot-demo/https://slot-garansi-kekalahan.pn-subang.go.id/products/slot-garansi-kekalahan/https://slot-hoki.pn-subang.go.id/products/slot-hoki/https://slot-maxwin.pn-subang.go.id/products/slot-maxwin/https://slot-pulsa.pn-subang.go.id/products/slot-pulsa/https://slot-receh.pn-subang.go.id/products/slot-receh/https://slot-toto.pn-subang.go.id/products/slot-toto/https://slot-zeus.pn-subang.go.id/products/slot-zeus/https://unogoal.pn-subang.go.id/products/unogoal/https://toto-togel.pn-subang.go.id/products/toto-togel/https://spbo.pn-subang.go.id/products/spbo/https://pkv-games.pn-subang.go.id/products/pkv-games/https://parlay-bola.pn-subang.go.id/products/parlay-bola/https://nowgoal.pn-subang.go.id/products/nowgoal/https://judi-bola.pn-subang.go.id/products/judi-bola/https://idn-poker.pn-subang.go.id/products/idn-poker/https://dominoqq.pn-subang.go.id/products/dominoqq/https://bet88.pn-subang.go.id/products/bet88/
https://ppid.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id/dokumen/link-gacor/https://ppid.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id/dokumen/link-demo/https://ppid.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id/dokumen/situs-thailand/https://ppid.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id/dokumen/situs-kamboja/https://ppid.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id/dokumen/sbobet/https://sdi.babelprov.go.id/publikasi/link-demo/https://sdi.babelprov.go.id/publikasi/situs-thailand/https://sdi.babelprov.go.id/publikasi/situs-kamboja/https://sdi.babelprov.go.id/publikasi/sbobet88/https://akun-pro-hongkong.amikmahaputra.ac.id/products/slot-hongkong/
Slot GacorSlot DanaSlot PulsaBandar TogelToto Togelslot88Slot DemoSlot Totortp slotJudi BolaSlot RecehSlot MaxwinSlot BonusRaja SlotSlot ZeusSlot HokiSlot Deposit 25kSlot Depo 10kSlot Garansi Kekalahanbandarqqakun-gacorasia4dgacor4dgacor777qq onlinespbounogoalnowgoalsbobet88Sv388Agen777Agen88Asia88bet88Slot77Slot4dslot303jackpot88Joker123Pay4dIDN PokerIDN SlotMPO SlotNexus SlotUG SlotInfini88Mahjong Ways Slotparlay bolaData SgpData MacauData HkData SDYData JepangData ChinaData KambojaData TaipeiDominoqqPkv GamesBocoran Admin JarwoBocoran Admin RikiBocoran Admin BagusBocoran Admin DikaSlot Server LuarAkun Pro HongkongAkun Pro JepangAkun Pro KambojaAkun Pro MalaysiaAkun Pro MyanmarAkun Pro RusiaAkun Pro SingaporeAkun Pro TaiwanAkun Pro ThailandAkun Pro Vietnam
Slot MaxwinSlot PulsaRtp SlotSbobet88Sv388https://agen88.pn-subang.go.idhttps://akun-gacor.pn-subang.go.idhttps://asia88.pn-subang.go.idhttps://bandar-togel.pn-subang.go.idhttps://bandarqq.pn-subang.go.idhttps://infini88.pn-subang.go.idhttps://qq-online.pn-subang.go.idhttps://raja-slot.pn-subang.go.idhttps://slot-depo-10k.pn-subang.go.idhttps://slot-depo-25k.pn-subang.go.idhttps://slot303.pn-subang.go.idhttps://slot77.pn-subang.go.idhttps://pay4d.pn-subang.go.id/products/pay4d/https://sbobet88.pn-subang.go.id/products/sbobet/https://sv388.pn-subang.go.id/products/sv388/https://www.dukcapil.tapselkab.go.id/products/slot-jepang/https://www.dukcapil.tapselkab.go.id/products/slot-kamboja/https://www.dukcapil.tapselkab.go.id/products/slot-thailand/https://pramuka.indramayukab.go.id/products/sl0t777/https://pramuka.indramayukab.go.id/products/demo-pg/https://pramuka.indramayukab.go.id/products/thailand/https://pramuka.indramayukab.go.id/products/bonus-new-member/
Slot Demo pgGacor4dBET88 SV388 ⚡️ Daftar Situs Sabung Ayam Online Sv388 Gampang Menang Hari ini Resmi IndonesiaSLOT Jepang ⚡️ Daftar Situs Slot Gacor Server Jepang Gampang Menang Hari ini Resmi IndonesiaSLOT RUSIAhttps://slot-thailand-gacor.wushuindonesia.or.id/https://pay4d-gacor.wushuindonesia.or.id/https://slot303-gacor.wushuindonesia.or.id/SLOT Kamboja ⚡️ Daftar Situs Slot Gacor Server Kamboja Gampang Menang Hari ini Resmi IndonesiaSLOT77 ⚡️ Daftar Situs Slot77 Gampang Menang Hari ini Resmi Indonesiahttps://rtp-slot.smpn1lawang.sch.id/products/rtp-slot/https://slot-garansi-kekalahan.smpn1lawang.sch.id/products/slot-garansi-kekalahan/https://slot-maxwin.smpn1lawang.sch.id/products/slot-maxwin/https://slot77.smpn1lawang.sch.id/products/slot77/https://sv388.smpn1lawang.sch.id/products/sv388/https://joker123.smpn1lawang.sch.id/products/joker123/https://slot-depo-10k.smpn1lawang.sch.id/products/slot-depo-10k/https://slot-depo-25k.smpn1lawang.sch.id/products/slot-depo-25k/https://slot-zeus.smpn1lawang.sch.id/products/slot-zeus/https://slot-toto.smpn1lawang.sch.id/products/slot-toto/https://nowgoal.smkn1jatiroto.sch.id/https://slot-bonanza.smkn1jatiroto.sch.id/https://slot-online.smkn1jatiroto.sch.id/https://slot-olympus.smkn1jatiroto.sch.id/https://slot-princess.smkn1jatiroto.sch.id/https://slot777.smkn1jatiroto.sch.id/https://spbo.smkn1jatiroto.sch.id/https://anti-rungkad.smkn1jatiroto.sch.id/https://toto-sgp.smkn1jatiroto.sch.id/https://toto-macau.smkn1jatiroto.sch.id/https://toto-sdy.smkn1jatiroto.sch.id/https://unogoal.smkn1jatiroto.sch.id/
Agen88Asia88Bocoran Admin BagusBocoran Admin DikaDominoqqParlay BolaPay4dSbobet88
Slot GacorSlot DanaSlot PulsaBandar TogelToto Togelslot88Slot DemoSlot Totortp slotJudi BolaSlot RecehSlot MaxwinSlot BonusRaja SlotSlot ZeusSlot HokiSlot Deposit 25kSlot Depo 10kSlot Garansi Kekalahanbandarqqakun-gacorasia4dgacor4dgacor777qq onlinespbounogoalnowgoalsbobet88Sv388Agen777Agen88Asia88bet88Slot77Slot4dslot303jackpot88Joker123Pay4dIDN PokerIDN SlotMPO SlotNexus SlotUG SlotInfini88Mahjong Ways Slotparlay bolaData SgpData MacauData HkData SDYData JepangData ChinaData KambojaData TaipeiDominoqqPkv GamesBocoran Admin JarwoBocoran Admin RikiBocoran Admin BagusBocoran Admin DikaSlot Server LuarAkun Pro ThailandAkun Pro KambojaAkun Pro JepangAkun Pro RusiaAkun Pro MalaysiaAkun Pro TaiwanAkun Pro HongkongAkun Pro SingaporeAkun Pro MyanmarAkun Pro VietnamATLASBET88CUANWIN138MACANASIA88
Slot GacorSlot DanaSlot PulsaBandar TogelToto Togelslot88Slot DemoSlot Totortp slotJudi BolaSlot RecehSlot MaxwinSlot BonusRaja SlotSlot ZeusSlot HokiSlot Deposit 25kSlot Depo 10kSlot Garansi Kekalahanbandarqqakun-gacorasia4dgacor4dgacor777qq onlinespbounogoalnowgoalsbobet88Sv388Agen777Agen88Asia88bet88Slot77Slot4dslot303jackpot88Joker123Pay4dIDN PokerIDN SlotMPO SlotNexus SlotUG SlotInfini88Mahjong Ways Slotparlay bolaData SgpData MacauData HkData SDYData JepangData ChinaData KambojaData TaipeiDominoqqPkv GamesBocoran Admin JarwoBocoran Admin RikiBocoran Admin BagusBocoran Admin DikaSlot Server LuarAkun Pro ThailandAkun Pro KambojaAkun Pro JepangAkun Pro RusiaAkun Pro MalaysiaAkun Pro TaiwanAkun Pro HongkongAkun Pro SingaporeAkun Pro MyanmarAkun Pro VietnamATLASBET88CUANWIN138MACANASIA88
https://dlh.probolinggokab.go.id/assets/indonesia/https://slotgacor.bkpsdm.munabarat.go.id/https://slotdemo.bkpsdm.munabarat.go.id/https://slot88.bkpsdm.munabarat.go.id/https://slot-thailand.bkpsdm.munabarat.go.id/https://slot-pulsa.bkpsdm.munabarat.go.id/https://slot-kamboja.bkpsdm.munabarat.go.id/https://slot-depo-25k.bkpsdm.munabarat.go.id/https://slot-depo-10k.bkpsdm.munabarat.go.id/https://slot-dana.bkpsdm.munabarat.go.id/https://bonus-slot.bkpsdm.munabarat.go.id/https://sv388.bkpsdm.munabarat.go.id/https://slot77.bkpsdm.munabarat.go.id/https://sbobet88.bkpsdm.munabarat.go.id/https://pay4d.bkpsdm.munabarat.go.id/https://nexus-slot.bkpsdm.munabarat.go.id/https://mpo-slot.bkpsdm.munabarat.go.id/https://infini88.bkpsdm.munabarat.go.id/https://idn-slot.bkpsdm.munabarat.go.id/https://gacor4d.bkpsdm.munabarat.go.id/https://bet88.bkpsdm.munabarat.go.id/
https://wso-slot.bkpsdm.munabarat.go.id/https://toto-slot.bkpsdm.munabarat.go.id/https://slot777.bkpsdm.munabarat.go.id/https://slot303.bkpsdm.munabarat.go.id/https://rtp-slot.bkpsdm.munabarat.go.id/https://gampang-menang.bkpsdm.munabarat.go.id/https://bocoran-admin-slot.bkpsdm.munabarat.go.id/https://asia4d.bkpsdm.munabarat.go.id/https://anti-rungkad.bkpsdm.munabarat.go.id/https://www.ppid.grobogan.go.id/shop/slot-thailand/https://www.ppid.grobogan.go.id/shop/slot-maxwin/https://zeus-slot.bkpsdm.munabarat.go.id/https://www.ppid.grobogan.go.id/shop/slot-kamboja/https://www.ppid.grobogan.go.id/shop/slot-jepang/https://www.ppid.grobogan.go.id/shop/slot-bonus/https://www.ppid.grobogan.go.id/shop/slot-10k/https://www.ppid.grobogan.go.id/shop/mpo-slot/https://www.ppid.grobogan.go.id/shop/idn-slot/https://www.ppid.grobogan.go.id/shop/anti-rungkad/https://www.ppid.grobogan.go.id/shop/akun-vip/
https://toto-togel.bkpsdm.munabarat.go.id/https://toto-taiwan.bkpsdm.munabarat.go.id/https://toto-sgp.bkpsdm.munabarat.go.id/https://toto-sdy.bkpsdm.munabarat.go.id/https://toto-macau.bkpsdm.munabarat.go.id/https://toto-jepang.bkpsdm.munabarat.go.id/https://toto-hk.bkpsdm.munabarat.go.id/https://toto-china.bkpsdm.munabarat.go.id/https://toto-cambodia.bkpsdm.munabarat.go.id/https://situs-togel.bkpsdm.munabarat.go.id/https://receh-slot.bkpsdm.munabarat.go.id/https://pragmatic-slot.bkpsdm.munabarat.go.id/https://pg-soft-slot.bkpsdm.munabarat.go.id/http://maxwin-slot.bkpsdm.munabarat.go.id/http://mania-slot.bkpsdm.munabarat.go.id/http://jp-slot.bkpsdm.munabarat.go.id/http://hoki-slot.bkpsdm.munabarat.go.id/http://habanero-slot.bkpsdm.munabarat.go.id/https://garansi-kekalahan.bkpsdm.munabarat.go.id/https://asia-slot.bkpsdm.munabarat.go.id/